Beynəlxalq

Corc Soros: Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev riyakarlıq edir ki, ölkәdә baş verәn repressyalar üçün özü mәsuliyyәt daşımır

Tәәssüflәr olsun ki, Qәrbin әn xoşrәftәr ölkәlәrdәn biri-Azәrbaycandır, harda ki, iyrәnc diktatura rejimi hökm sürür. «Açıq Rusya» klubu saytının qeyd etdiyi kimi, bu barәdә mәşhur miliyarder, xeyriyyəçi vә «Açıq cәmiyyәt» fondunun qurucusu Corc Soros Londonda keçirilmiş forumda deyib.
Sorosun sözlәrinә görә, o, bir neçә dәfә birbaşa Azәrbaycan prezidenti İlham Aliyevlә mübahisә etmәli oldu. «O, tez-tez riyakarlıq edir ki, ölkәdә mövcüd repressiyalar üçün mәsuliyyәt daşımır. Lakin mәnimlә söhbәtindә o, siyasi mәhbusalarının habsdә saxladığının şәraitlәrindәn, kimin nәdә ittihәm olduğundan nә qәdәr dәrin mәlumatlı olduğunu göstәrdi. Yәni bu sadәcә riyakarlıqdır»,- deyә Soros bildirib.
O hәm dә qeyd etdi ki, Әliyev yeni potensyal neft yataqları göstәrmәklә Qәrbi sakitlәşdirmәk istәyir. «Mәnim fikrimcә Qәrb onu dәstәklәmәklә böyük bir sәhvә yol verir»- dәyә Soros bәyan edib.
Xatırladaq ki, keçәn ilin yanvar aynında Davosda Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyevlә keçirdiyi görüşdә Corc Soros ona vәtәndaş cәmiyyәtinә tәzyiq göstәrmәkdәn vә ölkәdә qeydiyyәtdә olan xeyriyyә tәşkilatlara tәbiq etmәkdәn imtina etmәyә çağırmışdı. Bәyanatda Soros xüsusilә ölkәdә vәtәndәş cәmiyyәtinә qarşı güclәnmiş kompaniyadan vә mәşhur fәallarının hәbslәrindәn narahat olduğunu bildirmişdi. Qeyd olundu ki, hәdәf olaraq hәm dә Azәrbaycanda fәaliyyәt göstәrәn «Açıq cәmiyyәt» fondu da seçilmişdi. Onun bank hesablarına hәbs qoyulub kompyuterlәri әlә keçirilib, keçmiş әmәkdaşlarını isә dindirliblәr.

Daha çox göstər
Back to top button