BaşlıcaSiyasət

Artsaxda konstitusiya dәyişikliklәrinin doktrinası avqustun 1-nә qәdәr tәqdim olunacaq

DQR Prezident yanında konstitusiya dәyişikliklәrinin ixtisaslaşmış komissiyasının sәdri, Parlamentin spikeri Aşot Ǧulyan Artsaxın ictimai televizyasında konstitusiya dәyişiklikәrinin doktrinasının müddәtinin uzıldmasına rәy bildirib.

Sual- Aprel müharibәsi konstitusiya dәyişikliklәrinә dair müzakirәlәrinin prosesinә tәsir göstәribmi?

Cavab- Artsaxın konstitusiya dәyişiklikәrinin ixtisaslaşmış komissiyası hәrbi әmәliyyatlarının elә ilk mәrhәlәsindә bәzi maneәlәrә rast gәlib. Aprel müharibәsi avtomat olaraq konstitusiya dәyişikliklәrinin doktrinasının formalaşması işlәri lәngidi. Bu sәbәbdәn dә komissiya doktrinasının tәqdim etmәsinin müddәti 2 ayla uzadılması xahişilә Prezidentә müraciәt etdi. May ayından başlayaraq vәziyyәt nisbi sakitdir vә mütәxәsislәr komissiyası qarşıda qoyulan vәzifәlәrini yerinә yetirmәk mәqsәdilә bir neçә mәrhәlә ilә işlәr vә müzakirәlәr keçirib.

Müzakirәlәr әrzindә mәlum oldu ki, konstitusiya dәyişiklikәrinin doktrinasının әsas prinsiplәrindә fikir ayırıǧı var vә 2 ay belә cababdeh iş üçün kifayәt deyil. Xüsusәn söz dövlәt idarәçilik modelinin seçmәsindәn gedir. Bununla baǧlı müzakirәlәr davam edir,  hal-hazırda deyә bilәrәm ki, doktrinasının әsası üçün tәlәb olunan razılıqlar mәlumdur. Biz artıq elә bir nöqtәyә çatmışıq ki, mövcüd olanı yekunlaşmalıyıq.

Sual- Müәyyәn edilmiş müddәtindә nәzәrdә tutulmuş vәzifәlәrini başa çatdırmaqdan ötru nәcә hәllәr görürsünüz?

Cavab- İxtisaslaşmış komissiya doktrinanın tәqdimat vaxtı bir ay müddәtlә uzadılması xahişila Prezidentә müraciәt elәmәyi uyǧun görub. İyunun 29-da Prezidentin fәrmanı ilә  müddәt avqustun 1-nә kimi uzadıldı.

Daha çox göstər
Back to top button