BaşlıcaSiyasət

Öz müqəddəratını təyin etmək hüququna qarşı güc tәdbiq etmәsi Helsinki yekun aktı vә ATӘT-in öhdәliklәrinin taptalanması demәkdir: XİN müavini

İyunun 28-30-da Vyanada ATӘT-in 2016-cı ilin Tәhlükәsizliyinin yenidәn baxmasının illik konfransı keçirilib. Ermәnistan konfransda XİN müavini Aşot Hovakimyanın başçılıq etdiyi nümayәndә hetәtilә iştirak etdi. Bu barәdә ER XİN mәtbuat xidmәti mәlumat verir.

Konfransın açılış iclasında XİN müavini Aşot Hovakimyan baş natiq 1996-ci ildә Nobel mükafatına laiq görülmüş Şәrqi Timurun sabiq prezidenti Joze Ramoş- Ortaya alqışladı. Sonuncusu öz çıxışında insan haqlarını müdafiәsinnin әsas vә ümumi prinsipi baxımından öz müqəddəratını təyin etmək hüququnun tәmin etmәsinin vacibliyini vurǧulamışdı. XİN müәvini vurǧuladı ki, öz müqəddəratını təyin etmək hüququna qarşı güc tәdbiq etmәsi Helsinki yekun aktı vә ATӘT-in öhdәliklәrinin taptalanması demәkdir vә ATӘT-in üzv ölkәlәri öz üzәrinә götürdüyü öhdәliklәri vә prinsiplәri ikimanalıq mövzusuna çevirmәmәli, әksinә tam yerinә yetirilmәlidir.O, Әsas prinsip olaraq güc tәdbiq etmәmәsini vuǧulayaraq qeyd etdi ki, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı mәhz bunun әsasında qurulmuşdu. Aşot Hovakimyan vurǧuladı ki, güc tәdbiq etmәsinin heç bir bәraәti olabilmәz, xüsusәn dә elә münәqişәlәr kontekstindә hansı ki, razılaşmış fomatda nizamlanma dәnışıqları gedir. Nazir müavini qeyd edib ki,  Daǧlıq Qarabaǧa qarşı Azәrbaycan tәrәfindәn güc tәdbiә etmәsi beynәlxalq ictimayyәti tәrәfindәn ciddi bir şәkildә pislanmәlidir. 1994-1995-ci illәrdә imzalanmış atәşkәsin üçtәrәfli müddәtsiz razılaşmasına riayәt etmәsi, elәcә dә insidentlәrin araşdırması mexanizmalarının yaratması, ATӘT-in fәaliyyәtdә olan sәdrinin şәxsi nümәyәndәsinin qrubunun genişlәnmәsi vacib sayılıb. Hәmçinin vurǧulandı ki, Azәrnaycan tәrәfinin bәyanatları güstәrmir ki, Azәrbaycan sülh nizmlanması üçün şәraitlәr yaratmә vә gәlәcәkdә güc tәdbiq etmәsindәn imtinә elәmәk niyyәtindәdir. Nazir müavini Sankt-Peterburqda әldә olunmuş razılaşmalarının Azәrbaycan tәrәfinin yerinә yetirmәsini vacib saydı, qeyd etdi ki, ATӘT-in Alaniya tәrәfinin ATӘT-in fәaliyyәtdә olan şәxsi nümәyandәsinin qurubunun genişlәnmasi barәdә tәkilfinin hәyata keçirlimәsindә maneә yaradır. Aşot Hovanikmyan hәmçinin vurǧuladı ki, Sankt-Peterburq görüşündәn qabaǧ Azәrbaycan tәrәfinin tәmas xәtti boynca әvvәlcәdәn xәbәrdarlıq etmәdәn genişmiqyaslı  hәrbi tәlimlәrinin keçirilmәsi әldә edilmiş razılıqlarınin yerinә yetirmәsinә şübhәlәr yaradır.

 

 

Daha çox göstər
Back to top button