İctimaiyyət

Demokratik düşərgəyə atılan mənən şikəstlər haqqında

Eldəniz Quliyev

“Elә adamlar var ki, onlar üçün әxlaq kodeksi adında bir zad, yaxud mərifətli yaşam tәrzi-filan mövcud deyil…
Misal üçün, öz soyadını düzәmәlli yaza bilmәyәn dәlәduzun birisi, jurnalist adıyla siyasi mәhbus Rüfәt Sәfәrovun kamerasına salınır vә yalağlana-yalağlana özünü müxalifәt tәәssübkeşi kimi göstәrir. Hәtta ondan geniş müsahibәlәr dә götürür. Az sonra mәlum olur ki, hәmin o nadürüst “jurnalist” hәbsxana rәhbәrliyinin tapşırığını yerinә yetirirmiş. Yәni türmә rәisinә yekә bir danos yazır ki, bәs, qoymayın, Rüfәt Sәfәrov kalonda hökumәt әleyhinә tәbliğat aparır, mәhbusları yoldan çıxarıb etiraza tәhrik edir, müxalifәt liderlәrinin çıxışlarını yayır vә s. vә i.a.

Tәbii ki, bu işverәnin danosu nәticәsindә R.Sәfәrov әvvәlcә amansız vә ağılasığmaz işgәncәlәrә mәruz qalır, daha sonra ac-susuz saxlanılaraq karsa salınır. Sonda isә “ipә-sapa yatmayan” Rüfәti “tubzon” deyilәn ölüm müәssisәsinә göndәrmәk planlaşdırılır. R.Sәfәrovun hüquqlarını Müdafiә Komitәsi, valideynlәri, elәcә dә vәkili Bәhruz Bayramov olmasaydı, bәlkә dә o, artıq (әn yaxşı halda) şikәst edilmişdi…
Qәribәsi isә hәmin işverәnin bir neçә ay içәrisindә qurulub-qoşulub azadlığa buraxılması olur (?!). Tәbii ki, müәyyәn öhdәliklә. Onun üçün tәlәm-tәlәsik sayt açılır vә müxalifәtçi imici qazanması üçün “icazәli cәsarәt” işığı yandırılır – hökumәti istәdiyin qәdәr söy, biyabır elә… amma әsas vәzifәni, yәni “sukalığını” bir an belә olsa unutma!..

Bu “adamın” kim (daha doğrusu, nә) olduğunu açıqlamağı elә dә vacib saymıram. ( İstәsәlәr bunu Bәhruz Bayramov vә ya Eldar Sabiroğlu edә bilәrlәr. Özü dә, daşdan keçәn sәnәd-sübutla!) Tәәssüflәr ki, belәlәri bir deyil, iki deyil… Özü dә bu sayaq mәnәn şikәstlәr adәtәn nüfuzlu bir müxalifәtçinin yan-yörәsindә fırlanır vә yazdıqlarının әksәriyyәti dә hökumәt әleyhinә deyilәn pafoslu şüarlardan, bәzәn dә söyüşlәrdәn ibarәt olur. Bәlkә dә “icazәli xoruzlanmaq” funksiyasını yerinә yetirәn vә demokratik düşәrgәyә riyakar mәqsәdlәr üçün qoşulmuş bu sayaq, üzr istәyirәm, “saytlı”, “tv-li” küçüklәr haqda yazmazdım. Hәrçәnd yazmamaq da olmur… Çünki hәr bir küçük hürә-hürә axırda it olur… it isә, bildiyiniz kimi, hürmәkdәn savayı, hәm dә qapa bilir. Necә ki, istәsәk dә istәmәsәk dә zaman-zaman bunun altını çәkirik.

P.S. Özü dә söhbәt tәkcә hansısa bir-iki jurnalisdәn getmir. Mәsәlә bu cür xırda qüsurların tәdricәn böyük tәhlükә mәnbәyinә çevrilmәsi vә nәticәdә Eynulla, Rauf, Qurban vә s. kimilәrin yaranma anatomiyasındadı”.

Mənbə azadliq.info.

Daha çox göstər
Back to top button